HYPOTEKÁRNA POMOC - AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

HYPOTEKÁRNA POMOC - AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

Nárast úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch spôsobuje zvýšenú finančnú záťaž, predovšetkým pre domácnosti s nižšími príjmami. To môže vážne ohroziť schopnosť obyvateľov splácať svoje hypotéky v dôsledku rastu úrokových sadzieb.

Z dôvodu uvedeného bol implementovaný príspevok na zvýšené splátky hypotekárnych úverov, ktorý slúži ako nová sociálna dávka poskytovaná štátom. Právne vzťahy v rámci poskytovania pomoci pri splácaní hypotéky v podobe príspevku na zvýšené splátky úverov na bývanie (ďalej len „príspevok“) upravuje zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

POZOR!!! V apríli 2024 schválila Národná rada zmenu podmienok štátnej pomoci pri zvýšených splátkach hypoték. - Informácie viď. nižšie

money-2724235_640jpg

Oprávnený žiadateľ:


Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba (ďalej aj „oprávnená osoba“), ktorá:

  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
  • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.
Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňanú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosť je možné podať len v prípade splnenia podmienky, že mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. To znamená, že ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu v roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

real-estate-6688945_640jpg


Nárok na príspevok:


Žiadateľ musí splniť nasledovné podmienky nároku na príspevok:

A) Hranica príjmu na poskytnutie príspevku

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnených osôb (dlžníka a spoludlžníka). Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem (hrubý príjem), ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) a osobitného základu dane z príjmov.

Priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem. Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022.

Pokračovanie TU...

POZOR!!! NEZABUDNITE NA ĎALŠIE PODMIENKY AKO NAPR.: B) Zmluva o úvere, C) Úhrada mesačnej splátky...

VŠETKY AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE TU, AKO AJ POSTUP PODANIA ŽIADOSTI A TLAČIVÁ.


family-law-329569_640jpg

POZOR!!!

V apríli 2024 schválila Národná rada zmenu podmienok štátnej pomoci pri zvýšených splátkach hypoték.
"Na príspevok má od júna nárok viac ľudí, podľa novely zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov sa bude príspevok týkať už aj ľudí, ktorí refinancovali úver na bývanie uzavretý pred 1.6.2024. Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.
Tí žiadatelia, ktorí si žiadosť o príspevok na refinancovanú hypotéku podali pred schválením novely zákona a bola im bola odmietnutá, si musia podať novú žiadosť o poskytnutie príspevku aj s potrebnými prílohami. Pokiaľ im ale neprišlo ešte rozhodnutie vo veci ani nebol príspevok vyplatený, o nič žiadať nemusia, posúdenie nároku už prebieha podľa nového znenia zákona. Úrad však vyzve k predloženiu potrebných podkladov." Zdroj a ďalšie informácie - TUPoskytujeme odborné poradenstvo, spolupracujeme so všetkými bankami! V prípade záujmu kontaktujte našich odborníkov.

FP skupina3png